A Nemzetgazdasági Minisztérium - Munkavédelmi Főosztály és Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály Honlapja

Keresés:

Kérdések - válaszok


Keresés:

1 / 4   »   »|
 • 2018.02.05. - Általános Kérdés

  Tisztelt Cím! A cég ahol dolgozom, kb. 3600 főt foglalkoztat a telephelyén. A telephelyen 3 db munkacsarnok található elkülönítetten. A 3 munkacsarnokban eltérő munkafolyamatok zajlanak. Tiltja-e valamely jogszabály, hogy esetleg csarnokonként tartsunk mk. képviselő választást? Értjük ezalatt, hogy a 1-2-3-as csarnokokban dolgozó munkavállalók válasszák meg az mk. képviselőiket. Tehát az 1-es csarnokbeli szavazásra jogosult nem szavaz a 3-as csarnokbeli jelöltre, csak a saját csarnokbeli jelöltjére. Megtisztelő válaszukat előre is köszönöm.

  A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Mvt.) 70/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján „a választás lebonyolítása és a feltételek biztosítása a munkáltató kötelezettsége.” Annak érdekében, hogy a munkavállalók jogai érvényesüljenek, a munkáltatónak írásban, részletes tájékoztatást kell nyújtania a munkavállalóknak a munkavédelmi képviselő választás szabályaival kapcsolatban. A tájékoztatással egyidejűleg a munkáltató gondoskodik a választási bizottság létrehozásáról.
  Az Mvt. 70/A. § (3) bekezdése szerint a munkavédelmi képviselők megválasztásának, megbízatása megszűnésének, visszahívásának rendjére, működési területére a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvénynek (továbbiakban: Mt.) az üzemi tanács tagjaira, illetve az üzemi megbízottra vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
  Az Mt. 240. § (1) bekezdése szerint „a választás előkészítése, lebonyolítása, valamint a választási eljárás részletes szabályainak megállapítása a választási bizottság feladata.”
  Az Mvt. 70/A. § (1) bekezdés d) pontja szerint „a munkáltató önálló telephelyén, részlegénél akkor lehet munkavédelmi képviselőt választani, ha az 54-56. §-okban meghatározott munkáltatói munkavédelmi jogosítványok az önálló telephely, részleg vezetőjét részben vagy egészben megilletik.” Azoknál a munkáltatóknál lehet telephelyenként külön munkavédelmi képviselő(ke)t választani, ahol több olyan szervezeti egység van (telephely, részleg), amelynek élén munkavédelmi jogosítványt gyakorló vezetők állnak. A munkavédelmi képviselők megválasztásánál kötelező, minimum szabályok vannak meghatározva az Mvt.-ben. A törvényben nem részletezett kérdésekben a munkáltatónak és a munkavállalóknak kell megállapodniuk; így például, ha a telephelyen lehetőség van a munkavédelmi képviselő választás megtartására, akkor azt milyen módon bonyolítsák le.
  Az Mvt. és az Mt. sem tartalmaz olyan rendelkezést, amely tiltaná, hogy - figyelembe véve az adott munkahely sajátosságait - a munkavédelmi képviselőket választási körzetenként pl. csarnokonként válasszák meg. Azt javasoljuk, hogy a választási bizottság a választás lebonyolítása érdekében egyeztessen a munkáltatóval a választási körzetek kialakítása, a választás körülményei, az időpontok, stb. tekintetében.
  Amennyiben választási körzetek alakultak ki, akkor szavazni csak abban a körzetben, és csak arra a képviselő jelölt(ek)re lehet, ahol a munkavállaló munkavédelmi képviselő jelöltként szerepel. Például az 1-es csarnokban a választásra jogosult munkavállalók csak az 1-es csarnokban induló munkavédelmi képviselő jelölt(ek)re szavazhatnak.
 • 2018.01.04. - 2018. 01.04. – Általános kérdés
  A megválasztott munkavédelmi képviselőt - aki többműszakos munkarendben fizikai alkalmazott - korlátozhatja-e bármilyen formában, hogy mely időpontokban láthatja el munkavédelmi képviselői teendőit közvetlen munkahelyi vezetője, terület-vezetője, vagy egyéb felettese?
  A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) vonatkozó előírásai:
  71. §: „A munkavállalónak, a munkavédelmi képviselőnek (bizottságnak) és a munkáltatónak az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében együtt kell működniük, jogaikat és kötelezettségeiket rendeltetésüknek megfelelően kell gyakorolniuk, illetve teljesíteniük, így különösen a szükséges információt (tájékoztatást) a kellő időben egymás részére megadniuk.”

  72. § (1) bekezdés: „A munkavédelmi képviselő – a 70. §-ban leírtakat is figyelembe véve – jogosult meggyőződni a munkahelyeken az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek érvényesüléséről …”

  72. § (2) bekezdés: „A munkavédelmi képviselő az (1) bekezdésben meghatározott jogának gyakorlása keretében
  a) működési területén a munkahelyekre munkaidőben beléphet, tájékozódhat az ott dolgozó munkavállalóktól;
  b) részt vehet a munkáltató azon döntései előkészítésében, amelyek hatással lehetnek a munkavállalók egészségére és biztonságára, ideértve a szakemberek előírt foglalkoztatására (8. §, 57-58. §-ok), a munkavédelmi oktatás (55. §) megtervezésére és megszervezésére, az új munkahelyek létesítésére vonatkozó döntéseket is;
  c) tájékoztatást kérhet a munkáltatótól minden kérdésben, amely érinti az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzést;
  d) véleményt nyilváníthat, kezdeményezheti a munkáltatónál a szükséges intézkedés megtételét;
  e) részt vehet a munkabalesetek kivizsgálásában, az arra jogosult kezdeményezésére közreműködhet a foglalkozási megbetegedés körülményeinek feltárásában;
  f) indokolt esetben a hatáskörrel rendelkező munkavédelmi hatósághoz fordulhat;
  g) a hatósági ellenőrzés során az ellenőrzést végző személlyel közölheti észrevételeit.”

  75. § (1) bekezdés: „A munkáltatónak biztosítania kell a feltételeket annak érdekében, hogy a munkavédelmi képviselő a jogait gyakorolhassa, így különösen
  a) a feladatai elvégzéséhez szükséges, átlagkeresettel fizetett munkaidő-kedvezményt, amely a munkavédelmi képviselő, a testület tagja esetében a havi munkaideje legalább tíz százaléka;
  b) a szükséges eszközöket, így különösen a működési, technikai, anyagi feltételeket, továbbá a vonatkozó szakmai előírásokat;
  c) egy választási ciklusban, a képviselő megválasztását követő egy éven belül legalább 16 órás képzésben, ezt követően évente legalább 8 órás továbbképzésben való részvétel lehetőségét.”

  A fenti előírások meghatározzák a munkavédelmi érdekképviselet jogi kereteit, így a munkavédelmi képviselő jogosultságait, valamint a munkáltató erre vonatkozó kötelezettségeit. A jogszabályban nem részletezett kérdésekben – mint például a munkahelyek munkavédelmi képviselő általi ellenőrzésének időpontja, időtartama – a munkáltatónak és a munkavédelmi képviselőnek együttműködési kötelezettségük keretében kell megállapodniuk.

  Ez álláspontunk szerint azt jelenti, hogy
  - a munkáltató a munkavédelmi képviselői feladatellátással kapcsolatosan ésszerű kereteket, feltételeket szabhat, ugyanakkor a munkavédelmi képviselő jogait el nem veheti, azokat nem sértheti, feladatellátását nem akadályozhatja;
  - a munkavállaló az érdekképviseleti tevékenységével – azzal együtt, hogy munkaidő-kedvezményt vehet igénybe a törvényben meghatározott időtartam erejéig a munkavédelmi képviselői feladatainak elvégzésekor – nem veszélyeztetheti a munkáltató gazdálkodási, termelési tevékenységét.

  Amennyiben a munkáltató a munkavédelmi képviselői feladatok ellátását nem engedélyezi vagy bármilyen módon akadályozza, bejelentéssel élhet szóban, írásban vagy személyesen (akár névtelenül) a hatáskörrel rendelkező területileg illetékes munkavédelmi hatóságnál.
  A területileg illetékes Fővárosi/megyei Kormányhivatal kerületi/járási hivatal, mint munkavédelmi hatóság elérhetősége megtalálható a http://www.ommf.gov.hu honlap „Elérhetőségek” – „Munkavédelmi felügyelőségek” menüpontjában.
 • 2017.12.31. - Általános kérdés
  Egy kis szállodában dolgozok és én vagyok a munkavédelmi képviselő. A plusz teendőket el tudom látni minkaidőn belül is és érdeklődnék, hogy van-e arra mód, hogy a munkaidő kedvezményről lemondjak.

  A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) vonatkozó előírásai:

  75. § (1) bekezdés: A munkáltatónak biztosítania kell a feltételeket annak érdekében, hogy a munkavédelmi képviselő a jogait gyakorolhassa, így különösen
  a) a feladatai elvégzéséhez szükséges, átlagkeresettel fizetett munkaidő-kedvezményt, amely a munkavédelmi képviselő, a testület tagja esetében a havi munkaideje legalább tíz százaléka;

  b) a szükséges eszközöket, így különösen a működési, technikai, anyagi feltételeket, továbbá a vonatkozó szakmai előírásokat;
  c) egy választási ciklusban, a képviselő megválasztását követő egy éven belül legalább 16 órás képzésben, ezt követően évente legalább 8 órás továbbképzésben való részvétel lehetőségét.

  75. § (2) bekezdés: Az (1) bekezdésben foglaltak költségei a munkáltatót terhelik, illetve a c) pont szerinti képzés csak rendes munkaidőben történhet, szükség szerint külső helyszínen is megtartható.

  A fenti előírások értelmében a munkáltató kötelezettsége, hogy biztosítsa a munkavédelmi képviselő jogai gyakorlásához szükséges feltételeket, így a munkaidőben történő munkavédelmi képviselői feladatok ellátását. A munkavállaló a munkavédelmi képviselői feladatainak elvégzésekor felmentést kap a munkaköréhez tartozó feladatok ellátása alól, legalább a törvényben meghatározott időtartam erejéig.

  A munkavédelmi képviselő munkaidő-kedvezményének indoka az, hogy a munkavállaló akkor is részesüljön díjazásban, ha a tisztsége folytán nem munkát, hanem érdekképviseleti tevékenységet lát el. Amennyiben tehát a munkavállaló munkavédelmi képviselőként a „plusz teendőit” munkaidőn belül látja el és erre az időtartamra is kap bért, akkor a munkaidő-kedvezményét igénybe veszi. Ha a munkavédelmi képviselő a törvényben biztosított jogáról lemondana, akkor az azt jelentené, hogy amíg a munkavédelmi képviselői feladatait látja el, arra az időre részére nem járna munkabér.
  Álláspontunk szerint a törvényben biztosított ezen jogról külön lemondani nem lehet, ugyanis azzal a munkavédelmi képviselői feladatellátás kerülne veszélybe.

 • 2017.10.31. – Általános kérdés
  A munkavédelmi törvény 76. § (3) bekezdésében írt ("Valamennyi munkavédelmi képviselő munkajogi védelmére az Mt. 273. § (1), (2) és (6) bekezdése szerinti szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a közvetlen felsőbb szakszervezeti szerven a bizottságot, annak hiányában a munkavédelmi képviselő választás során létrejött választási bizottság tagjait kell érteni.") munkajogi védelem megilleti-e azt a munkavédelmi képviselőként működő munkavállalót,rna.) akinek megválasztása nem az Mvt. és az Mt. szabályai szerint történt (szabálytalan volt a választási eljárás), vagy b.) egyáltalán nem választották meg, hanem csak kijelölték a feladat ellátására, és azt ő elvállalta. Ha nem működik munkavédelmi bizottság, és a szabálytalan választási eljárásban nem működött szabályos választási bizottság, ki a munkajogi védelem gyakorlója? Lehet ez a választásra jogosult munkavállalók közössége?

  A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Mvt.) 76. § (3) bekezdése szerint „valamennyi munkavédelmi képviselő munkajogi védelmére az Mt. 273. § (1), (2) és (6) bekezdése szerinti szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a közvetlen felsőbb szakszervezeti szerven a bizottságot, annak hiányában a munkavédelmi képviselő választás során létrejött választási bizottság tagjait kell érteni.”

  A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 273. § (2) bekezdése alapján a munkavédelmi képviselőt a munkajogi védelem a megbízatásának idejére, és annak megszűnését követő fél évre illeti meg, feltéve, hogy a tisztségét legalább egy évig betöltötte.

  Az Mt. és Mvt. rendelkezései egyértelműen kimondják, hogy valamennyi munkavédelmi képviselőt megilleti a munkajogi védelem, függetlenül attól, hogy a munkavédelmi képviselő megválasztására milyen módon került sor.

  Az Mvt. 70/A. § (3) bekezdése szerint a munkavédelmi képviselők megválasztásának, megbízatása megszűnésének, visszahívásának rendjére, működési területére az Mt.-nek az üzemi tanács tagjaira, illetve az üzemi megbízottra vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

  Az. Mt. 269. § (2) bekezdése szerint „a 260. § (3)-(4) bekezdésében foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az üzemi tanácsot megillető jogosultságot a munkavállalók közössége gyakorolja.” Az Mt. rendelkezése alapján az üzemi megbízottat is megilleti a munkajogi védelem, ahol a munkavállalók közösségének az előzetes hozzájárulása szükséges az üzemi megbízott munkaviszonyának munkáltatói felmondással történő megszüntetéséhez, illetve a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatásához.

  Az Mvt. szabályozása alapján a munkavédelmi bizottság, ennek hiányában a munkavédelmi képviselő választás során létrejött választási bizottság egyetértése szükséges a munkavédelmi képviselő munkaviszonyának a munkáltató által felmondással történő megszüntetéséhez, valamint ha a munkáltató a munkavédelmi képviselőt átmenetileg a munkaszerződéstől eltérő munkakörben, munkahelyen vagy más munkáltatónál kívánja foglalkoztatni.

  Tekintettel az Mvt. 70/A. § (3) bekezdésére és az Mt. 269. § (2) bekezdésére, ha a munkáltatónál nem jött létre munkavédelmi bizottság és a munkavédelmi képviselő megválasztásánál sem volt választási bizottság, akkor lehetőség van arra, hogy az előzetes egyetértés joga a munkavállalók közösségét illesse meg.

1 / 4   »   »|

Bemutatkozás

A Kormány az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendeletben a munkavédelemmel és a munkaügyi hatósági tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására munkavédelmi és munkaügyi hatóságként a foglalkoztatáspolitikáért felelős minisztert, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatalát jelölte ki. (320/2014. (XII. 13.) Korm. rend. 2. § (1)) A járási hivatal munkavédelmi, valamint munkaügyi hatósági hatáskörét a kormányhivatal illetékességi területére kiterjedő illetékességgel a fővárosi és megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatala, Budapest Főváros területén a Budapest Főváros Kormányhivatalának III. Kerületi Hivatala, Pest megye területén a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala gyakorolja. ((320/2014. (XII. 13.) Korm. rend. 2. § (2))

 A "Hatósági nyilvántartás" a közbeszerzésekhez és támogatásokhoz honlapunkon kívül közvetlenül is elérhető az alábbi címen: http://nyilvantartas.ommf.gov.hu

Kapcsolódó szervezetek

Nemzetgazdasági Minisztérium
Munkavédelmi Főosztály
Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály
Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481.